Formularz odstąpienia od umowy


Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Krajowe Biuro Alpha
ul. J. Lea 55
30-052 Kraków

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ……………………………………………………………….. 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………

lub na konto nr …………………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie proszę o odebranie …………………………………………………….. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

podpis Konsumenta 

Shopping Cart